Politika ochrany súkromia a osobných údajov a politika používania koláčikov

Politika ochrany súkromia a osobných údajov a politika používania koláčikov (súborov „cookies”) 

Internetového obchodu SneakerStudio.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tento dokument stanovuje zásady Politiky ochrany súkromia a osobných údajov Internetového obchodu SneakerStudio.sk (ďalej len "Internetový obchod"/„Obchod”).

Správcom osobných údajov (ďalej len: „Správca”) je spoločnosť FASHION TRENDS GROUP sp. z o.o. o sídlom v Lipe na adrese: Stanisława Lema 24 lok LU3, 31-571 Kraków, Poľsko, zapísaná v obchodnom registri vedenom oblastným súdom Rzeszów, 12. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS: 0000690278, DIČ PL: 367335288, IČO PL: 7952542640, základné imanie: 48 700,00 PLN.

Správca zbiera a spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, s. 1), ďalej len: „GDPR”.

Správca robí všetko preto, aby chránil súkromie a údaje, ktoré sú mu zverené, a ktoré sa týkajú zákazníkov Internetového obchodu. Správca s náležitou dôkladnosťou vyberá a používa náležité a vhodné technické prostriedky, vrátane softvérových a organizačných, ktoré zaručujú ochranu spracúvaných údajov, predovšetkým chránia údaje pred prístupom nepovolaných osôb, zverejnením, stratou a zničením, neoprávnenou úpravou, ako aj pred ich spracúvaním v rozpore s platnou legislatívou.

Adresátom služieb, ktoré sú poskytované prostredníctvom Internetového obchodu (predovšetkým možnosť zloženie objednávky v Obchode) nie sú osoby vo veku do 16 rokov. Správca osobných údajov nepredpokladá zámerné zbieranie a spracúvanie údajov týkajúcich sa osôb mladších než rokov.

V Internetovom obchode sa môžu používať tzv. rozšírenia, ako aj iné sociálne nástroje, predovšetkým umožňujúce zákazníkovi prihlasovať sa do účtu v Internetovom obchode prostredníctvom účtov na sociálnych sieťach a podobných, ako sú: Facebook.com, Twitter.com., Google.com či LinkedIn.com, ako aj umožňujúce zdieľať s inými používateľmi týchto sietí obsah alebo ich odporúčať v rámci účtu u dodávateľa daného portálu. Dodávatelia týchto služieb môžu tiež spracúvať vaše osobné údaje ako samostatný správcovia. V takom prípade Správca a dodávateľ rozšírenia sú spolusprávcami osobných údajov. 

OSOBNÉ ÚDAJESprávca osobných údajov –  môžete sa obrátiť na Správcu osobných údajov nasledovnými spôsobmi:

píšuc na emailovú adresu: info@sneakerstudio.com; 

píšuc na korešpondenčnú adresu: ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina, Poľsko;

 

Ciele, účely a základy spracúvania osobných údajov

Správca osobných údajov spracúva vaše osobné údaje na nasledovné účely a v nasledovných rozsahoch:

vykonávanie činností pred uzatvorením dohody na vašu žiadosť (napr. založenie účtu v Internetovom obchode), na tento účel sú spracúvané predovšetkým údaje uvedené v registračnom formulári v Internetovom obchode, tzn. emailová adresa a vytvorené heslo, pohlavie. Ak používateľ registruje účet prostredníctvom externej autorizačnej služby (napr. Google, Facebook, Twitter, LinkedIn) sú spracúvané vaše meno a priezvisko; 

poskytovanie služieb a dodávanie funkcií, pri ktorých je potrebné založenie účtu, ako je: vedenie histórie objednávok, informovanie o statuse realizácie objednávok – na tento účel spracúvame vaše osobné údaje uvedené v účte, ako aj pri nákupe tovarov;

poskytovanie služieb a dodávanie funkcií tak tých, ktoré vyžadujú, ako aj tých, ktoré nevyžadujú založenie účtu – spracúvame osobné údaje týkajúce sa vašej aktivity v Internetovom obchode, ako aj údaje uvedené v objednávke;

na vykonanie dohody o predaji tovarov (napr. doručenia objednaných tovarov) – na tento účel spracúvame osobné údaje, ktoré ste uviedli pri nákupe tovarov, ako sú meno a priezvisko, emailová adresa, údaje týkajúce sa platby;

na účely štatistík využívania jednotlivých funkčností, ktoré sú dostupné v Internetovom obchode, na uľahčenie používania Internetového obchodu, ako aj na zaručenie IT bezpečnosti Internetového obchodu, spracúvame osobné údaje týkajúce sa vašej aktivity v Internetovom obchode ako aj množstva času, ktorý trávite na jednotlivých stránkach Internetového obchodu, vašej histórie prehľadávania, polohy, IP adresy, ID zariadenia, údaje týkajúce sa vášho webového prehliadača a operačného systému;

určenie, vymáhanie a exekúcia nárokov, ako aj obrana pred nárokmi a požiadavkami v súvislosti so súdnymi konaniami a konaniami pred inými exekučnými orgánmi – na tento účel môžeme spracúvať vaše osobné údaje uvedené pri nákupe tovarov alebo pri zakladaní účtu, ako aj iné údaje nevyhnutné na dokázanie existencie nárokov, alebo ktoré vyplývajú z platnej legislatívy, súdneho príkazu alebo inej právnej procedúry;

posudzovanie reklamácií, sťažností a návrhov, ako aj odpovedanie na otázky zákazníkov – na tento účel spracúvame osobné údaje, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári, reklamáciách, sťažnostiach a návrhoch, ako aj otázkach zadaných inou formou. Na tento účel spracúvame aj niektoré osobné údaje, ktoré ste uviedli v účte, ako aj údaje týkajúce sa objednania tovaru a iných nami poskytovaných služieb, ktoré sú príčinou reklamácie, sťažnosti či návrhu, otázky, ako aj údaje uvedené v dokumentoch pripojených k reklamácii, sťažnostiam, návrhom a otázkam;

na účely marketingu našich tovarov a Služieb, ako aj našich zákazníkov a partnerov, vrátane remarketingu – na tento účel spracúvame osobné údaje uvedené pri zakladaní účtu a pri jeho aktualizovaní, údaje týkajúce sa aktivity v Internetovom obchode, vrátane objednávok, ktoré sú zaregistrované a uchovávané prostredníctvom koláčikov (súborov cookies), a predovšetkým história Objednávok, história vyhľadávania, stlačenia (kliknutia) v Internetovom obchode, dátumy prihlásenia a registrácie, história a aktivita súvisiaca s našou komunikáciou. V prípade remarketingu využívame údaje týkajúce sa vašej aktivity s cieľom osloviť našimi marketingovými oznámeniami, vrátane personalizovaných reklám mimo Internetového obchodu a na tento účel využívame služby externých dodávateľov. Tieto služby sú založené na zobrazovaní našich oznámení na iných webových stránkach než na stránkach Internetového obchodu. Bližšie informácie na túto tému nájdete v ďalšej časti tohto dokumentu, ktoré sa týkajú koláčikov (súborov „cookies“);

na účely organizácie súťaží a vernostných programov, tzn. na informovanie o zhromaždených bodoch, na informovanie o výhre a na reklamovanie našej ponuky, používame vaše osobné údaje uvedené v Účte, ako aj pri registrácii do súťaže alebo do vernostného programu. Bližšie informácie sú zakaždým uvedené v podmienkach účasti na danej súťaži alebo vernostného programu;

prieskum trhu, názorov, vykonávanie meraní a vedenie štatistík, nami alebo našimi partnermi – na tento účel používané také údaje ako: informácie o objednávke, vaše údaje uvedené v účte alebo pri nákupe Tovaru, emailová adresa. Dôkladné pokyny sú uvedené v informáciách o danej ankete alebo na mieste, v ktorom sa údaje uvádzajú.

Personalizované reklamy a rozšírenia sociálnych sietí

Aby boli nami vykonávané činnosti transparentné, ešte raz, predovšetkým upozorňujeme, že Správca môže používať osobné údaje na účely prípravy a prezentovania personalizovaných reklám, vrátane používania nástrojov a koláčikov tretích subjektov, čo je širšie opísané v ďalšej časti tohto dokumentu, ktorá sa týka používania koláčikov. 

Vzhľadom na používanie v Internetovom obchode tzv. rozšírení sociálnych sietí, vrátane takých, ktoré umožňujú zákazníkovi prihlasovať sa do účtu v Internetovom obchode prostredníctvom účtov na sociálnych sieťach a podobných, ako sú: Facebook.com, Twiter.com či Google.com, ako aj zdieľať s inými používateľmi týchto služieb obsah alebo ich odporúčať v rámci svojho účtu u dodávateľa daného portálu, dodávatelia týchto služieb môžu tiež spracúvať vaše osobné údaje ako samostatní správcovia. V momente, keď navštívite náš Internetový obchod, prehliadač, ktorý používate, môže sa priamo spájať so servermi subjektov, ktoré dodávajú tieto rozšírenia/nástroja, vďaka čomu tieto subjekty dostávajú informácie o tom, že používate naše stránky, ako aj okrem iného vašej IP adresy. Také informácie môžu byť zasielané bez ohľadu na to, či máte účet v sieti daného subjektu a či ste k nemu práve prihlásený. Ak máte účet u takého subjektu, a ste do takého účtu prihlásený, dodatočne môže byť táto informácia priradená a pripísaná k vášmu účtu v danej sociálnej sieti. V prípade, ak používate rozšírenia, predovšetkým ak používate váš účet zo služby externého subjektu na prihlasovanie do účtu v našom Obchode, informácie o tom sa tiež môžu zasielať priamo danému subjektu. Istý obsah tiež môže byť publikovaný v rámci vášho profilu v sociálnych sieťach, a môžu mať k nemu prístup aj iní používatelia týchto portálov, predovšetkým tých, z ktorými udržiavate vzťahy. 

Ak nechcete, aby dodávatelia rozšírení/nástrojov/sociálnych sietí priraďovali vaše údaje zhromaždené počas vašich návštev nášho Internetového obchodu k vášmu profilu u daného prevádzkovateľa, potom pred návštevou stránok nášho Obchodu sa odhláste z daných sociálnych sietí. Nezabúdajte, že tiež môžete zablokovať možnosť načítavania rozšírení na stránkach používajúc príslušné mechanizmy, ktoré sú dostupné v prehliadači, ktorý používate – podľa nastavení prehliadača. 

Správca sa snaží robiť všetko preto, aby si vyberal výhradne iba softvér, vrátane vyššie spomenutých rozšírení, ktorý pochádza od renomovaných subjektov, ktoré podrobne stanovujú svoje zásady ochrany osobných údajov a súkromia. 

Ciele, rozsah a zásady zbierania a ďalšieho spracúvanie osobných údajov týmito subjektami nájdete v ich politikách ochrany osobných údajov a súkromia. Odporúčame, aby ste sa s nimi oboznámili, sú okrem iného odstupné na adresách: 

http://www.facebook.com/policy.php;

https://twitter.com/en/privacy

https://policies.google.com/privacy;

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Kategórie príslušných osobných údajov

Správca osobných údajov spracúva nasledovné kategórie osobných údajov:

kontaktné údaje;

  • údaje týkajúce sa aktivity v Internetovom obchode;
  • údaje týkajúce sa objednávok v Internetovom obchode;
  • údaje týkajúce sa reklamácií, sťažností a žiadostí;
  • údaje týkajúce sa marketingových služieb.

Dobrovoľnosť uvedenia osobných údajov

Uvedenie vyžadovaných osobných údajov je dobrovoľné, avšak je to podmienka na poskytovanie služieb Správcom prostredníctvom Internetového obchodu.

Trvanie spracúvania údajov

Osobné údaje budú spracúvané tak dlho, ako je to nevyhnutné na realizáciu objednávok, služieb, marketingových aktivít ako aj iných služieb poskytovaných Zákazníkovi. Osobné údaje budú odstránené v nasledujúcich prípadoch:keď osoba, ktorej sa dané údaje týkajú, požiada o ich odstránenie alebo zruší svoj súhlas;ak osoba, ktorej sa údaje týkajú, nevykoná žiadnu činnosť viac než 10 rokov (neaktívny kontakt);po získaní informácií, že uchovávané údaje sú neaktuálne alebo nepresné.Niektoré údaje, tzn.: emailová adresa, meno a priezvisko, adresa, môžu byť uchovávané počas nasledujúcich 3 rokov na účely dokazovania, posudzovania reklamácií, sťažností a nárokov v súvislosti so službami poskytovanými Internetovým obchodom. Tieto údaje nebudú používané na marketingové účely.Údaje týkajúce sa objednávok tovarov a platných služieb, súťaží a vernostných programov, v nevyhnutnom rozsahu na vedenie účtovných kníh a zúčtovaní, budú uchovávané počas 5 rokov počítajúc od konca kalendárneho roka, v ktorom uplynul termín splatnosti dane.Údaje týkajúce sa neprihlásených zákazníkov uchovávame tak dlho, aký je životný cyklus koláčikov uložených na ich zariadeniach alebo kým ich zákazník neodstrániť zo svojho zariadenia.Vaše osobné údaje týkajúce sa referencií, správania a výberu marketingového obsahu môžu byť použité ako základ na prijímanie  automatizovaných rozhodnutí  na účely stanovenia predajných možností Internetového obchodu.

Príjemcovia osobných údajovVaše osobné údaje odovzdávame nasledujúcim kategóriám príjemcov:štátnym orgánom, napr. prokuratúre, polícii, úradu na ochranu osobných údajov, ak nás o to legitímne požiadajú; dodávateľom služieb, s ktorými spolupracujeme, predovšetkým na účely dodania objednávok a realizácie platieb. V závislosti od ustanovení dohôd a okolností, tieto subjekty konajú na základe našich pokynov alebo samostatne stanovujú ciele a spôsoby ich spracúvania. Uvádzame zoznam týchto dodávateľov:

SUBJEKT CIEĽ
IAI sp. z o.o. so sídlom v Poľsku Konfigurácia a údržba webových stránok Obchodu 
Dotpay S.A. so sídlom v Poľsku Obsluha platieb v Internetovom obchode
RM-S FINANCE s.r.o., so sídlom na Slovensku Operátor platobného systému 
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o so sídlom na Slovensku Realizácia (dodávanie) objednávok a obsluha platieb na dobierku
Zásielkovňa s. r. o. so sídlom na Slovensku Umožnenie odberu objednaného tovaru na odbernom mieste
Olzalogistic.com, s.r.o so sídlom v Česku Realizácia (dodávanie) objednávok a obsluha zákazníka Internetového obchodu

 

Osobné údaje môžu byť odovzdávané aj iným subjektom – dodávateľom nástrojov, ktorých koláčiky (súbory cookies) používame. Informácie o týchto subjektoch, ako aj o cieľoch a účeloch používania koláčikov, sú uvedené v ďalšej časti tohto dokumentu, ktorá sa týka koláčikov. Naši dodávatelia majú sídla predovšetkým na území Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS), ale tiež mimo územia EHS. Vaše osobné údaje uchovávané mimo územia EHS budú náležitým spôsobom zabezpečené, vrátane právnych záruk, tak, aby naši dodávatelia zaručovali vysokú úroveň ochrany osobných údajov. Tieto záruky vyplývajú predovšetkým zo záväzku používať štandardné dohodové klauzuly prijaté Európskou komisiou alebo účasť na programe Štít súkromia, ktorý je ustanovený na základe výkonného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o adekvátnej ochrane, ktorú zaručuje Štít súkromia EÚ-USA.

Práva osoby, ktorej sa údaje týkajúNa základe GDPR máte nasledujúce práva:

1) na prístup k osobným údajom (článok 15 GDPR) – môžete od Správcu získať informácie, či sú vaša údaje spracúvané, a ak sú spracúvané, máte nasledujúce práva:právo na prístup k údajom;získať informácie o cieľoch a účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, o príjemcoch alebo o kategóriách príjemcov týchto údajov, plánovanom rozsahu spracúvania vašich osobných údajov alebo o kritériách určovania tohto rozsahu, o vašich práva na základe GDPR, ako aj o práve podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, o zdroji týchto údajov, o automatizovanom prijímaní rozhodnutí, vrátane informácií o profilovaní, ako aj o bezpečnostných prostriedkoch používaných v súvislosti s odovzdaním týchto údajov mimo EÚ;získať kópiu vašich osobných údajov.

2) na opravenie osobných údajov (článok 16 GDPR) – ak sú vaše osobné údaje nesprávne, môžete požiadať Správcu, aby ich bezodkladne opravil. Môžete tiež Správcu požiadať, aby tieto údaje doplnil. Ak máte účet v Internetovom obchode, svoje osobné údaje môžete opravovať a dopĺňať aj samostatne po prihlásení do svojho účtu.

3) na odstránenie osobných údajov, tzn. „právo na zabudnutie” (článok 17 GDPR) – môžete požiadať v prípade:vaše osobné údaje prestali byť nevyhnutné na účely, na aké boli získané alebo iným spôsobom spracúvané;zrušili ste príslušný súhlas, na základe ktorého boli spracúvané príslušné osobné údaje;vaše osobné údaje boli spracúvané nelegálne;podali ste námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, v rozsahu, v akom spracúvanie osobných údajov súvisí s priamym marketingom;podali ste námietku voči spracúvaniu svojich osobných údajov v súvislosti so spracúvaním nevyhnutným na vykonanie úloh realizovaných vo verejnom záujme, alebo spracúvania nevyhnutného na účely vyplývajúce z oprávnených a opodstatnených záujmov Správcu alebo tretej strany.Napriek podaniu žiadosti o odstránenie osobných údajov, Správca môže naďalej spracúvať vaše osobné údaje na účely určenia, vymáhania alebo obrany pred nárokmi a požiadavkami, o čom budete náležitým spôsobom poinformovaný.

4) požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 GDPR) – môžete v prípade, ak:namietate správnosť svojich osobných údajov – Správca osobných údajov obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov tak dlho, ako je to potrebné na overenie správnosti týchto údajov;keď sú vaše osobné údaje spracúvané nelegálne, a namiesto odstránenia osobných údajov žiadate obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov;vaše osobné údaje prestali byť potrebné na účely spracúvania, avšak sú potrebné na stanovenie, vymáhanie alebo ochranu vašich nárokov a požiadaviek;ak ste podali námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov – až kým nebude preukázané, že oprávnené a opodstatnené záujmy Správcu osobných údajov majú prednosť pred základmi, ktoré ste uviedli vo vašej námietke.

5) podať námietku voči spracúvaniu osobných údajov (článok 21 GDPR) – môžete v ľubovoľnej chvíli podľa námietku voči spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania, a to v súvislosti s:spracúvaním nevyhnutným na vykonanie úloh realizovaných vo verejnom záujme, alebo spracúvania nevyhnutného na účely vyplývajúce z oprávnených a opodstatnených záujmov Správcu alebo tretej strany;spracúvaním na potreby priameho marketingu.

6) požiadanie o prenesenie vašich osobných údajov (článok 20 GDPR) – máte právo dostať od Správcu vašich osobných údajov v štrukturalizovanej forme, vo všeobecne používanom formáte, ktorý umožňuje strojovo načítať a zaslať údaje inému správcovi osobných údajov, alebo požiadať Správcu o to, aby vaše osobné údaje poslať priamo inému správcovi (ak je to technicky možné).

7) zrušenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov – môžete to urobiť v ľubovoľnej chvíli. Neovplyvňuje to legálnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe vášho súhlasu pred jeho zrušením.

8) podanie sťažnosti dozornému orgánu – ak ste presvedčený, že vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s GDPR, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, predovšetkým v členkom štáte vášho zvyčajného pobytu, svojho miesta vykonávania práce, alebo miesta domnelého porušenia.Všetky vaše práva môžete využiť obrátením sa na Správcu spôsobmi, ktoré sú uvedené v tomto dokumente v kontaktných údajoch.  Správca bez nepotrebného meškania – a v každom prípade v priebehu mesiaca od prijatia žiadosti – vám poskytne informácie o činnostiach, ktoré vykonal v súvislosti s vami podanou žiadosťou. Ak je to potrebné, mesačná lehota môže byť predĺžená o ďalšie dva mesiace, a to vzhľadom na skomplikovaný charakter požiadavky alebo vzhľadom na počet požiadaviek. V každom prípade, Správca vás o takom predĺžení poinformuje v priebehu jedného mesiaca od prijatia požiadavky, spolu s uvedením príčiny oneskorenia.

KOLÁČIKY (SÚBORY „COOKIES“)

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

Všeobecné informácie Webové stránky internetového obchodu využívajú koláčiky (súbory cookies), ďalej len Koláčiky, tzn. malé textové informácie, ktoré sú uložené na vašom koncovom zariadení v súvislosti s prezeraní a využívaním služieb Internetového obchodu. Používajú sa okrem iného na zlepšenie fungovania webových stránok Internetového obchodu.Tieto súbory umožňujú identifikovať softvér, ktorý používate, a prispôsobiť Internetový obchod podľa vašich potrieb.Koláčiky väčšinou obsahujú názov webového sídla, z ktorého pochádzajú, trvanie ich uchovávania na zariadení, ako aj priradenú hodnotu.

BezpečnosťKoláčiky, ktoré používame, sú pre vaše zariadenia bezpečné. Predovšetkým týmto spôsobom nemôžu cez koláčiky preniknúť do vášho zariadenia vírusy ani iný nežiaduci alebo škodlivý softvér.

Typy koláčikov (súborov cookies)Pužívame dva typy koláčikov:Relačné koláčiky: sú uložené na vašom zariadení a sú v ňom uložené dovtedy, kým sa neskončí relácia daného prehliadača. Uložené informácie sa následne natrvalo odstraňujú z pamäte vášho zariadenia. Mechanizmus relačných koláčikov neumožňuje získať z vášho zariadenia akékoľvek osobné údaje, ani žiadne iné dôverné informácie.Trvalé koláčiky: sú to súbory, ktoré sú uložené na vašom zariadení a sú v ňom uložené dovtedy, kým nebudú vymazané. Po ukončení relácie daného prehliadača alebo po vypnutí daného zariadenia sa z neho neodstránia. Mechanizmus trvalých koláčikov neumožňuje získať zo vášho zariadenia akékoľvek osobné údaje, ani žiadne iné dôverné informácie.

Ciele

Používame tiež koláčiky iných externých subjektov. Hlavné účely, kvôli ktorým používame koláčiky sú technické, analytické, marketingové/reklamné a sociálne účely. Nižšie podrobne uvádzame, na aké účely sa používajú a ktoré subjekty ich používajú. Každý z týchto subjektov samostatne určuje tiež svoje zásady ochrany súkromia – odkazy na tieto zásady jednotlivých dodávateľov sú uvedené nižšie. Odporúčame, aby ste sa s nimi oboznámili. 

Konfigurácia a optimalizácia Internetového obchodu (technické ciele);

vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, akým spôsobom zákazníci Internetového obchodu používajú webové stránky internetového obchodu, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah, s použitím analytických nástrojov Google Analytics, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť „Google Inc.“ so sídlom v Írsku. Podrobné informácie o zásadách ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete v Politike ochrany osobných údajov a súkromia, ktorá je dostupná na adrese: https://policies.google.com/privacy/;

príprava a predstavovanie zákazníkom reklám s použitím reklamných nástrojov Google Ads, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť „Google Inc.“ so sídlom v Írsku. Politika ochrany osobných údajov a súkromia spoločnosti Google je dostupná na adrese: https://policies.google.com/privacy/;

popularizácia Internetového obchodu prostredníctvom sociálne siete Facebook.com, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť „Facebook Inc.“ so sídlom v USA alebo spoločnosť „Facebook Ireland“ so sídlom v Írsku. Politika ochrany osobných údajov a súkromia spoločnosti Facebook je dostupná na adrese: https://www.facebook.com/help/cookies/;

popularizácia Obchodu prostredníctvom sociálnej siete Instagram.com, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť „Instagram LLC“ so sídlom v USA. Politika ochrany osobných údajov a súkromia Instagram.com je dostupná adrese: https://help.instagram.com/155833707900388;

prihlasovanie do účtu v Internetovom obchode s použitím účtu Google, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť „Google Inc.“ so sídlom v Írsku. Politika ochrany osobných údajov a súkromia spoločnosti Google je dostupná na adrese: https://policies.google.com/privacy/;

popularizácia Obchodu a sprístupnenie možnosti prihlasovania sa do Internetového obchodu prostredníctvom účtu v sieti LinkedIn, používajúc nástroj Pixel LinkedIn dodávaný spoločnosťou „LinkedIn Ireland Unlimited Company“ so sídlom v Írsku. Politika ochrany osobných údajov a súkromia LinkedIn je dostupná na adrese: linkedin.com/legal/privacy-policy;

účasť Správcu v partnerskej (afiliačnej) sieti spoločnosti „VivNetworks Ltd“ so sídlom v Česku. Partnerské siete používajú koláčiky na previazanie konkrétnych objednávok alebo iných činností zákazníka alebo používateľa Obchodu s konkrétnym účastníkom partnerskej sieti so statusom vydavateľa. So zásadami ochrany osobných údajov a súkromia organizátora tejto siete sa môžete oboznámiť na stránke: https://www.vivnetworks.com/bg/zashchita-na-lichnite-danni;

sprístupňovanie obsahu Internetového obchodu nástrojom, ktoré umožňujú porovnávanie cien výrobkov predávaných v Internetovom obchode s obsahom iných stránok a internetových obchodov porovnávačmi cien, ktoré prevádzkuje spoločnosť „Inspigroup s.r.o.“ so sídlom v Česku, „Heureka Group a.s.“ so sídlom v Česku, „Visual Meta GmbH“ so sídlom v Nemecku. Politiky ochrany osobných údajov a súkromia vyššie vymenovaných cenových porovnávačov nájdete na nasledujúcich adresách: https://www.glami.sk/info/cookies/;

https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/10/pruvodce-svetem-internetovych-susenek.pdf a ttps://www.shopalike.sk/vyhlasenie_o_ochrane_udajov.html; 

poskytovanie služby Novinky a zobrazovanie správ typu push s použitím služieb, ktoré dodáva spoločnosť  „Edrone sp. z o.o.“ so sídlom v Poľsku. So zásadami ochrany osobných údajov a súkromia organizátora tejto siete sa môžete oboznámiť na stránke: https://edrone.me/pl/privacy-policy/.

Personalizované reklamyKoláčiky môžu využívať reklamné siete, predovšetkým sieť Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených podľa vašich preferencií, vrátane prezentovania personalizovaných reklám. Na tento účel môžu byť zachované informácie, predovšetkým informácie o spôsobe, akým používate sieť, vyhľadávaných pojmoch, ako aj o čase používania webových stránok.Personalizované reklamy (niekedy označované ako reklamy založené na záujmoch) sú nástroje, vďaka ktorým môžete zlepšiť prispôsobiť reklamy podľa vašich preferencií a záujmov. 

Úprava, vypnutie, blokádaAk si chcete pozrieť a upraviť informácie o vašich preferenciách, ktoré zhromaždila reklamná sieť Google, môžete využiť nástroj, ktorý je dostupný na adrese https://www.google.com/ads/preferences/ a https://policies.google.com/technologies/partner-sites.Používajúc nastavenia webového prehliadača alebo nastavením služby, môžete samostatne a v každej chvíli zmeniť nastavenia týkajúce sa koláčikov, môžete určiť podmienky ich uchovávania a získavania prístupu koláčikov k vášmu zariadeniu. Tieto nastavenia môžete zmeniť tak, že v nastaveniach webového prehliadača vypnete automatickú podporu koláčikov, alebo aktivujete funkciu informovania o každom použití (uložení) vo vašom zariadení. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch podpory koláčikov sú uvedené v príručke alebo v pomoci daného softvéru (webového prehliadača).Súčasne tiež môžete vypnúť alebo zrušiť súhlas na používanie koláčikov externých dodávateľov, ako aj remarketingových pixelov, prostredníctvom Network Advertising, na adrese: https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Výberom možnosti „Súhlasím” povolíte firme SneakerStudio používať súbory cookies, pixely, značky a podobné technológie. Tieto technológie používame na zhromažďovanie informácií o vašom zariadení a prehliadači na sledovanie vašej činnosti pre marketingové a funkčné účely, ako napríklad zobrazovanie prispôsobených reklám a zlepšenie fungovania webových stránok. SneakerStudio môže tieto údaje poskytnúť tretím stranám – vrátane reklamných partnerov na sociálnych médiách, ako sú Google, Facebook a Instagram – pre marketingové účely. Ak chcete získať ďalšie informácie a porozumieť tomu, ako používame vaše údaje pre požadované účely (napr. zaistenie bezpečnosti, obsluha funkcie košíka a prihlásenie), prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov (pozri časť Informácie o súboroch cookies). pravidlami ochrany osobných údajov.
Zavri to
pixel