Ochrana osobných údajov

Na základe čl. 13 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (obecné nariadenie o ochrane (Úrad. vest. L 119, s. 1) (ďalej iba "GDPR"), informujeme, že:

 

Správcom osobných údajov Zákazníka je:
Fashion Trends Group SP Z O O, Lipa 8, 37-751 Żohatyn
Doručovacia adresa: ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina

 

Zásada ochrany osobných údajov

 

1. Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá pre zber, spracovanie a použitie osobných údajov zhromaždených na sneakerstudio.sk, internetovom obchode (ďalej iba „obchod“).

 

2. Majiteľom obchodu a správcom osobných údajov je Łukasz Lepczyński, podnikajúci pod názvom Fashion Trends Group, so sídlom v Żohatyn 37-751, ul. Lipa 8, DIČ: PL7952542640, IČO: 367335288.

 

3. Sneakerstudio.sk venuje zvláštnu starostlivosť rešpektovaniu súkromia zákazníkov navštevujúcich obchod, preto nižšie zverejňuje pravidlá upravujúce spracovanie osobných údajov zúčastnených strán obchodu.

 

4. Zúčastnenou stranou obchodu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o realizovanie objednávky v obchode alebo zoznámenie sa s ponukou obchodu na účely špecifikované individuálne týmto subjektom.

 

5. Zákazníkom obchodu je považovaný akýkoľvek subjekt, ktorý niekedy vykonal objednávku v obchode alebo ju nevykonal, ale spĺňa kvalifikačné podmienky pre zúčastnenú stranu.

 

§ 1 Zhromažďovanie osobných údajov

 

1. SneakerStudio.sk zhromažďuje informácie týkajúce sa fyzických osôb podnikajúcich vlastným menom alebo prevádzkujúcich živnosť (ďalej iba ako „podnikateľ”), a tiež údaje o fyzických osobách vykonávajúcich právnu subjektivitu nesúvisiacu s ich činnosťou, a tiež údaje o právnických osobách.

 

2. Osobné údaje zákazníkov sú zhromažďované v prípade:
a) registrácie zákazníka v obchode prostredníctvom zriadenia zákazníckeho účtu;
b) jednorazového nákupu bez nutnosti založenia účtu v obchode;
c) odoslania správy zákazníkom do obchodu pomocou kontaktného formulára alebo priamo pomocou emailovej správy na adresu elektronickej pošty obchodu;
d) podania reklamácie alebo vrátenia tovaru.

 

3. V prípade registrácie zákazníckeho účtu v obchode zákazník uvádza tieto údaje: a) emailová adresa; b) meno a priezvisko; c) adresa (ulica, číslo popisné/orientačné, PSČ a mesto);
d) telefónne číslo;
e) v prípade podnikateľov dodatočne názov firmy a DIČ.

 

4. Vyššie uvedené údaje môže zákazník nezávisle meniť po prihlásení k svojmu zákazníckemu účtu alebo ľubovoľným oznámením zmien obchodu.

 

5. V prípade odoslania jednorazovej objednávky v obchode je rozsah uvádzaných údajov totožný s údajmi uvádzanými pri registrácii zákazníckeho účtu v obchode. Zákazníci poskytujú tieto údaje:
a) emailová adresa;
b) meno a priezvisko;
c) adresa (ulica, číslo popisné/orientačné, PSČ a mesto);
d) telefónne číslo;
e) v prípade podnikateľov dodatočne názov firmy a DIČ.

 

6. V prípade odosielania správy obchodu z kontaktného formulára alebo priamo emailom na adresu elektronickej pošty obchodu, musia byť zákazníkom uvedené aspoň tieto údaje:
a) emailová adresa;
b) meno a priezvisko;
c) telefónne číslo.

 

7. V prípade podaniareklamácie alebo vrátenia tovaru je rozsah údajov potrebných na označenie zákazníka totožný s údajmi uvádzanými pri registrácii zákazníckeho účtu v obchode. Zákazníci poskytujú tieto údaje: 

a) emailová adresa;
b) meno a priezvisko;
c) adresa (ulica, číslo popisné/orientačné, PSČ a mesto);
d) telefónne číslo;
e) v prípade podnikateľov dodatočne názov firmy a DIČ.

 

8. Pri používaní webových stránok obchodu sú automaticky sťahované dodatočné informácie (IP adresa zariadenia používateľa alebo externá IP adresa dodávateľa internetu, názov domény, druh prehliadača, čas prístupu, druh operačného systému). Všetky tieto údaje sú označované ako „ďalšie údaje”.

 

9. Od zákazníkov môžu byť tiež zhromažďované navigačné údaje vrátane informácií o odkazoch, na ktoré sa rozhodnú kliknúť alebo iných činností vykonávaných v tomto obchode.

 

§ 2 Využitie osobných údajov

 

1. V prípade vykonania registrácie zákazníckeho účtu v obchode sú údaje o zákazníkoch používané na vytvorenie individuálneho zákazníckeho účtu a vedenie tohto účtu a zaistenie možnosti vykonania nákupu v obchode, vrátane realizácie odoslaných objednávok a ich doručenia.

 

2. V prípade nákupu v obchode môžu byť poskytované osobné údaje iba dodávateľom, s ktorými SneakerStudio.sk spolupracuje.

 

3. Ďalšie údaje môžu byť využívané obchodom alebo s ním spolupracujúcimi subjektami, a to výhradne s cieľom poskytnúť zákazníkom lepšie služby, na analýzu štatistických dát a prispôsobenie obchodu podľa preferencií zákazníkov, a tiež administráciu obchodu.

 

4. V prípade, že sa zákazník prihlási k odberu noviniek obchodu (inými slovami: zažiada o zasielanie newsletteru), bude mu obchod na jeho emailovú adresu uvedenú pri prihlásení na SneakerStudio.sk obchod odosielať elektronické správy obsahujúce obchodné oznámenia o akciách, novinkách, zľavách, kódoch a zľavových poukážkach a aktualitách v obchode.

 

5. Osobné údaje zákazníka budú spracovávané na účely:
a) odoslania a vykonania objednávky prostredníctvom internetového obchodu,
b) prijatia a spracovania reklamácií,
c) oznamovania reklamácií, ponúk alebo propagácií výrobkov ponúkaných internetovým obchodom, najmä pri naplňovaní zmluvy o poskytovaní newsletterov,
d) vedenia korešpondencie s klientmi,
e) plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov,
f) profilovania automatizovaným spôsobom.

 

6. Poskytovanie osobných údajov Zákazníka je záväzkom vyplývajúcim z plnenia zmluvy pred jej uzatvorením (čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR). To sa týka osobných údajov poskytnutých vo formulári pri registrácii účtu, odosielaní objednávok a uzatváraní kúpnej zmluvy a pri prihlasovaní k odberu noviniek a je podmienkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Na iné účely môžu byť osobné údaje spracované na základe:
a) dobrovoľne vyjadrených súhlasov (napr. na potreby účastníkov súťaží) čl. 6 ods. 1 písmeno a) GDPR. b) príslušných zákonov –... spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnych povinností, ktoré je správca povinný dodržiavať (napríklad zúčtovanie uzatvorených kúpnych zmlúv na základe daňových predpisov alebo účtovníctva) c) iných než vyššie uvedených cieľov, t. j. oprávnených záujmov správcu alebo najmä pre tretiu osobu, aby požadovala a viedla korešpondenciu s klientmi.

 

7. Osobné údaje zákazníka budú uchovávané po dobu 5 rokov odo dňa poskytnutia služby.

 

8. Príjemcovia osobných údajov zákazníka sú subjekty, ktoré nás podporujú pri poskytovaní elektronických služieb a plnení úkonov dodávky objednávok, teda také, ktoré zaisťujú platobné služby, prepravné služby, zasielateľské služby a logistickí operátori.

 

§ 3 Práva subjektu údajov

 

1. Na základe GDPR má zákazník právo: - požiadať o prístup k svojim osobným údajom - požiadať o opravu svojich osobných údajov - požiadať o odstránenie svojich osobných údajov - žiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov - vznášať námietky proti spracovaniu osobných údajov - žiadať o presun osobných údajov

§ 4 Právo na odstúpenie od súhlasu - Zrušte prosím, ak spracovanie nie je vykonávané na základe súhlasu subjektu údajov.

 

1. Zákazník môže kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Odvolanie súhlasu zákazníka so spracovaním osobných údajov zákazníkom neovplyvňuje zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu zákazníka pred jeho stiahnutím.

§ 5 Poskytovanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

 

1. Osobné údaje zákazníka budú poskytnuté mimo Európsky hospodársky priestor spoločnosti Google LLC na základe príslušných právnych záruk, ktoré sú štandardnými doložkami ochrany osobných údajov schválenými Európskou komisiou (https://policies.google.com/).

§ 6 Informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania

 

1. Údaje zákazníka budú spracovávané automatizovane (a to aj vo forme profilovania), ale nebude to mať pre zákazníka žiadne právne účinky alebo výrazne ovplyvňovať situáciu klienta. Profilovanie osobných údajov spočíva v spracovaní údajov o zákazníkoch a ich využívanie pre posúdenie určitých informácií o zákazníkoch, najmä na analýzu alebo prognózu osobných preferencií a záujmov.

§ 7 Mechanizmus Cookies, IP Adresa

 

1. Obchod používa malé súbory, bežne nazývané „cookies”, ktoré sú ukladané serverom SneakerStudio.sk na počítač používateľa, ktorý prezerá stránky obchodu, ak mu to dovoľuje prehliadač používateľa.

 

2. Súbor cookie typicky obsahuje meno domény, z ktorej bol odoslaný, svoju dobu vypršania a individuálne, náhodne vyberané číslo, identifikujúce tento súbor. Informácie, ktoré sú zhromažďované pomocou tohto typu súborov, pomáhajú prispôsobiť zobrazované výrobky SneakerStudio.sk individuálnym potrebám a preferenciám návštevníkov obchodu. To tiež umožňuje spracovanie celkových štatistík týkajúcich sa činnosti obchodu.

 

3. Sneakerstudio.sk používa dva typy súborov cookies:
a) Relačné cookies: po ukončení relácie prehliadača alebo vypnutí počítača sa uložené informácie vymažú z pamäte zariadenia. Mechanizmus relačných cookies nedovoľuje zhromažďovanie osobných údajov ani iných dôverných informácií zo zariadenia zákazníka.
b) Trvalé cookies: sú uložené na pevnom disku počítača zákazníka a zostávajú tam do momentu, kým ich zákazník neodstráni. Mechanizmus trvalých cookies, odosielaných obchodom, dovoľuje ukladanie dát iba s vaším súhlasom (vyjadrenom napr. pri výbere možnosti „zapamätať” pri prihlásení). V žiadnom inom prípade nie sú tieto súbory napevno uložené.

 

4. SneakerStudio.sk používa vlastné súbory cookies na: a) autentizáciu zákazníka v obchode a zaistení relácie zákazníka v obchode (po prihlásení), vďaka tomu sa zákazník nemusí prihlasovať na každej podstránke obchodu a tým mu uľahčuje pohyb po stránkach, b) analýzu pohybu používateľov v obchode, s cieľom zvýšiť mieru konverzie a vytváranie anonymných štatistík.

 

5. SneakerStudio.sk používa tiež externé súbory cookies (pochádzajúce z iných zdrojov než obchodu) na účely: a) popularizácie obchodu pomocou sociálnych sietí facebook.com (administrátor externých cookies: Facebook Inc so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku), b) zobrazovania hodnotenia používateľov obchodu na iných internetových portáloch.

 

6. Mechanizmus cookies je bezpečný pre zariadenia používateľov obchodu, z ktorých navštevujú obchod a vykonávajú právne akty. Týmto spôsobom nie je možné preniknutie vírusov ani iného nežiaduceho softvéru či malveru do používateľských zariadení. Dodatočnou možnosťou zabezpečenia používateľov siete internet je možnosť obmedziť alebo zakázať prístup súboru cookies do ich zariadenia. V prípade použitia tejto možnosti, bude možné využívať ponuky obchodu, okrem funkcionalít, ktoré zo svojej povahy vyžadujú súbory cookies.

 

7. Sneakerstudio.sk môže zhromažďovať IP adresy používateľov obchodu. IP adresa je číslo, pridelené počítači návštevníka obchodu poskytovateľom internetových služieb. IP číslo poskytuje prístup k internetu. IP adresa je používaná SneakerStudio.sk na diagnostiku technických problémov pripojenia na server, vytvárania štatistických analýz užitočných pre správu a zlepšovanie obchodu, a tiež na bezpečnostné účely, prípadne identifikáciu nežiaducich automatických súborov, ktoré spomaľujú prehliadanie obchodu. 8. Obchod poskytuje odkazy na iné stránky. SneakerStudio.sk neručí za zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa na ne vzťahujú. Z tohto dôvodu vám odporúčame, aby ste sa po prechode na iné stránky pomocou linku na našom obchode, zoznámili so zásadami ochrany osobných údajov danej stránky.

 

§ 8 Prístup k osobným údajom

 

1. K osobným údajom zhromažďovaných obchodom majú prístup iba poverení pracovníci sneakerstudio.sk

 

2. Údaje zákazníkov môžu byť poskytnuté iba oprávneným subjektom, najmä tým, ktoré sa priamo zúčastňujú na: - realizácii objednávok v obchode - marketingu tovaru a služieb obchodu – analýze zhromažďovaných dát o používateľoch obchodu. Zákaznícke údaje môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom riadení na ich žiadosť bez toho, že by bol o tom zákazník informovaný. Obchod neposkytuje zákaznícke údaje orgánom činným v trestnom riadení bez ich žiadosti o poskytnutie takýchto údajov.

 

3. Sneakerstudio.sk zaručuje používateľom obchodu, ktorí majú účet, nepretržitý prístup k svojim údajom a možnosť ich úpravy kedykoľvek. Pre možnosť vykonávania úpravy je nutné sa prihlásiť k svojmu zákazníckemu účtu alebo kontaktovať zákaznícky servis obchodu s informáciou o nutnosti vykonania takej zmeny. Zákaznícky servis poskytne túto službu zmeny údajov zadarmo v čo možno najkratšom čase od oznámenia. Zákazník má možnosť zmazania osobných údajov, v prípade vypovedania zmluvy o poskytovaní služieb, elektronickou cestou. SneakerStudio.sk môže odmietnuť odstránenie osobných údajov zákazníka v prípade, že porušil platné podmienky obchodu a uchovanie údajov je potrebné pre vysvetlenie okolností alebo určenie zodpovednosti a uplatňovanie nároku snakerstudio.cz voči zákazníkovi.

 

4. V prípade prihlásenia k odberu noviniek má predplatiteľ (prihlásená osoba) možnosť odstránenia svojej emailovej adresy zo zoznamu newsletterov, výberom vhodnej funkcie po prihlásení k zákazníckemu účtu v obchode.

 

§ 9 Zabezpečenie

 

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a (ďalej spoločne všetko iba ako „osobné údaje“).

 

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 

4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

 

5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám.

 

6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 

8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

 

8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. 9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

§ 10 Zmeny zásad ochrany osobných údajov

 

1. SneakerStudio.sk si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien v zásadách o ochrane osobných údajov. V deň zmien sa objaví nižšie nové dátum.

 

 

2. Dátum poslednej úpravy: 15. 06. 2018.

 

3. Akékoľvek otázky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov zasielajte na adresu info@sneakerstudio.sk

Táto stránka používa súbory cookies z dôvodu poskytovania služieb v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.. Vo vašom prehliadači môžete nastaviť podmienky ukladania alebo prístupu k súborom cookies.
Zatvoriť
pixel